Regulamin sklepu

Dane sprzedającego

Podstawowe informacje

 • Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
 • Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.
 • Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 • Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Formy i obsługa płatności

 • Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT).
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.
 • Dostępne formy płatności to: przelew internetowy, Blik, Przelewy24, karta płatnicza (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Revolut.

Zamówienia treści cyfrowych niezapisanych na nośniku fizycznym

 • Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej radekmaziarka.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.
 • Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie radekmaziarka.pl.
 • Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
 • Dostawa treści cyfrowych realizowana jest za pośrednictwem kanałów elektronicznych: mail, udostępnienie linka do zakupionego zasobu.
 • Czas realizacji dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze.
 • Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Sprzedaż treści cyfrowych oferowanych w ramach przedsprzedaży regulowana jest osobnym regulaminem.

Reklamacja

 • Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie maksymalnie 7 dni roboczych.

Szkolenia otwarte

 • Dokonanie zakupu na szkolenie on-line jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu umowy z organizatorem i oznacza akceptacje regulaminu i zasad uczestnictwa w szkoleniu otwartym.
 • Na tydzień przed szkoleniem Sprzedający wyśle do Kupującego wszystkie materiały dostępowe do szkolenia - zaproszenie email wraz z linkiem do tablicy wirtualnej oraz linkiem do spotkania.
 • Ze względu na otwarty charakter szkoleń, szkolenia nie będą nagrywane i udostępnianie Kupującemu.
 • Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów pod warunkiem zgłoszenia organizatorowi rezygnacji w formie pisemnej e-mail lub telefonicznie najpóźniej na 2 tygodnie przed szkoleniem otwartym. W przypadku późniejszej rezygnacji zwrot pieniędzy nie jest możliwy.
 • Jeśli do 2 tygodni przed szkoleniem nie zbierze się grupa minimum 6 osób to Sprzedający wyśle e-mail z informacją o anulowaniu szkolenia. Wtedy zostanie rozpoczęty proces zwrotu pieniędzy do Kupującego.
 • Sprzedający może zmienić datę pojedynczego spotkania szkolenia otwartego. Jeśli Kupującemu nie pasuje nowy termin spotkania, to może ubiegać się o zwrot kosztów tego spotkania, w wysokości proporcjonalnej do całości szkolenia.
 • Kupujący nie ma prawa do utrwalania rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu szkoleń, ani w całości ani we fragmentach, ingerowania w jego zawartość, usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń, nagrywania, publikacji, dystrybucji, powielania pod groźbą odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawią z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631.

Odstąpienie od umowy, zwrot i wymiana zakupionej treści cyfrowej

 • Produkty zakupione w sklepie stanowią treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym i jako takie nie podlegają zwrotowi.
 • Kupujący zostanie poinformowany o braku możliwości zwrotu przed sfinalizowaniem transakcji.
 • Przed dokonaniem zakupu kupujący może wyrazić zgodę na natychmiastowe udostępnienie treści cyfrowej bez zachowania 14 dniowego okresu, w którym może odstąpić od umowy.

Ochrona danych osobowych

 • Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
 • Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 • Dane będą powierzane serwisowi https://fakturownia.pl celem wystawienia faktury za zakup.

Postanowienia końcowe

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: radek@radekmaziarka.pl.
 • Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 • W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 • Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Zmiana polityki bezpieczeństwa i plików cookies

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności oraz wersje archiwalne zawsze będą znajdować się na mojej stronie internetowej.